Stadgar för Sibbo Navigationssällskap

1.§

Föreningens namn är Sibbo Navigationssällskap r.f. och hemorten är Sibbo

2.§

Föreningens ändamål är att befordra intresset för och förkovra kunskap i navigation bland såväl yrkes- som amatörsjöfarande samt att bilda en föreningslänk mellan personer hörande till nämnda grupper och att genom sin verksamhet bereda medlemmarna tillfälle till praktisk förkovran i sina teoretiska kunskaper genom kurser och övningar som föreningen ordnar.

3.§

Föreningen är medlem av Suomen Navigaattioliitto r.y. Finlands Navigationsförbund r.f. samt införd i föreningsregistret.

4.§

Föreningens medlemmar är: ordinarie medlemmar, studerande medlemmar och understödande medlemmar. Till ordinarie medlem kan styrelsen godkänna person som avlagt av Finlands Navigationsförbund godkänd navigationsexamen. Till studerande medlem kan antagas person som deltager i en navigationskurs. Om den studerande medlemmen icke inom ett år från medlemsskapets början avlägger navigationsexamen utesluter styrelsen medlemmen ur föreningen. Till understödande medlem kan styrelsen godkänna person eller rättslig sammanslutning som årligen erlägger medlemsavgiften tiofaldigt. Inom föreningen kan olika sektioner bildas. Ordinarie medlemmar samt studerande medlemmar erlägger den av årsmötet faställda medlemsavgiften årligen och vid inträdet den av årsmötet fastställda inskrivningsavgiften.

5.§

Föreningens styrelse består av kommodor som ordförande, åtta styrelsemedlemmar och två suppleanter för styrelsemedlemmarna, vilka förutom ordförande väljes för en period av två år. Av dessa avgår årligen hälften, först enligt lottning sedan enligt ordning. De avgående kan omväljas. Styrelsen utser inom sig vicekommodor eller vice ordförande. Dessutom utser styrelsen skattmästare och sekreterare. Styrelsen är beslutför när förutom ordförande eller viceordförande minst fyra ledamöter är närvarande.

6.§

Styrelsen kan inom egen krets eller utanför styrelsen utse behövliga funktionärer och tillsätta utskott och kommitéer för olika ändamål samt faställa reglementen och bestämmelser.

7.§

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden endera tillsammans med sekreteraren eller skattemästaren.

8.§

Föreningens verksamhetsår är kalenderåret. Föreninges bokslut, årsberättelse skall inlämnas till revisorerna för granskning senast 10 dagar före vårmötet och bör dessa giva sitt utlåtande till styrelsen 3 dagar före vårmötet.

9.§

Styrelsen har till uppgift att:

Vidtaga nödiga åtgärder för verkställande av föreninges ändamål.
Uppehålla kontakten med Finlands Navigationsförbund, representera föreningen utåt, ingå förbindelser i föreningens namn samt uppträda som kärande och svarande.
Sammankalla föreningen till möten och förbereda mötesärenden.
Verkställa beslut som fattas på föreningens möten.
Handhava skötseln av föreningens penningmedel och annan egendom.
Besluta om nya medlemmar och utesluta medlemmar från föreningen.
Hålla medlemsförteckning och övervaka att medlemsavgifterna inkasseras.
Uppgöra förslag till föreningens verksamhetsberättelse samt verksamhetsprogram och budgetsförslag.
Sköta övriga angelägenheter som berör föreningen.

10.§

Föreningen sammanträder till ordinarie möten tvenne gånger i året:

-till vårmötet inom februari och

-till höstmöte inom november månad.

Övriga möten hålles när styrelsen anser det nödvändigt eller när minst en tiondedel av föreningens medlemmar skriftligen fordrar detta av styrelsen för behandling av ett skärskilt nämnt ärende. Föreningens möten sammankallas minst 10 dagar före med cirkulär eller med annons i en på orten utkommande dagstidning.

11.§

Ärenden som av medlem framförs på mötet kan tagas till behandling om mötets majoritet så anser.

12.§

Vid föreningens möten hålles protokoll som vederbörligen justeras och förvaras i arkivet.

13.§

Omröstningar på föreningens möten är öppna om ingen fordrar sluten omröstning. Om rösterna faller lika, avgör ordförandes röst, dock icke i val eller sluten omröstning där lotten avgör.

14.§

Beslut på föreningens möten göres med enkel majoritet förutom då det är fråga om ärenden som nämnts i §.16 och §.17.

15.§

Ärenden som skall behandlas på föreningsmötet:
Vårmöte:

Väljes ordförande och sekreterare för årsmötet samt två protokolljusterare och rösträknare.
Konstateras att mötet är stadge-enligt sammankallat och beslutfört.
Beslutes vilka ärenden som skall behandlas på mötet.
Anmälningsärenden.
Årsberättelsen föredrages.
Bokslutet och revisorernas berättelse.
Beslut om ansvarsfrihet.
Beslutes om övriga av styrelsen eller medlemmarna framförda förslag med beaktande av §.11 i dessa stadgar.

Höstmöte:

Väljes ordförande och sekreterare för mötet, två protokolljusterare samt rösträknare.
Konstateras att mötet är stadge-enligt sammankallat och beslutfört.
Beslutes vilka ärenden som skall behandlas på mötet.
Anmälningsärenden.
Verksamhetspogrammet för följande år.
Budgetförslaget.
Beslut om medlems- och inskrivningsavgift.
Beslut om arvoden åt styrelsemedlemmar och funktionärer.
Val av ordförande för följande verksamhetsår.
Val av fyra styrelsemedlemmar och en suppleant i stället för de som är i tur att avgå.
Val av tvenne revisorer och suppleanter för dessa, att granska det följande årets bokföring.
Beslut om övriga av styrelsen eller medlemmarna framförda förslag med beaktande av §.11 i dessa stadgar.

16§

Ändring av dessa stadgar kan ske på förengens möte om ärendet nämnts i kallelsen och minst ¾ av de vid omröstningen angivna rösterna godkänner ändringsförslaget.

17.§

Beslut som gäller upplösningen av föreningen måste fattas på tvenne möten med minst en månads mellanrum och med minst ¾ majoritet av de angivna rösterna. Om föreningen upplöses skall dess egendom överlåtas till den inregistrerad centralorganisation till vilken föreningen hör som medlem eller om sådan icke finnes skall medlen användas på annat sätt till sjöräddningsverksamnhet på sätt som det sista mötet besluter.

18.§

I övrigt följes gällande föreningslag.

Postad: April 22, 2018