Stadgar för Sibbo Navigationssällskap

1.§

Föreningens namn är Sibbo Navigationssällskap r.f. och hemorten är Sibbo

2.§

Föreningens ändamål är att befordra intresset för och förkovra kunskaper i navigation och sjösäkerhet såväl bland amatör- som yrkessjöfarande, och att bilda en föreningslänk mellan personer hörande till dessa grupper. Föreningen skall genom att ordna kurser och övningar bereda medlemmarna tillfälle till praktisk tillämpning och förkovran av sina teoretiska kunskaper samt utöva allmän till sjöfart och båtliv hörande upplysningsverksamhet.

3.§

Föreningen är medlem av Suomen Navigaatioliitto r.y. Finlands Navigationsförbund r.f. samt införd i föreningsregistret. Föreningen kan också söka medlemskap i andra båtorganisationer.

4.§

Föreningens medlemmar är: ordinarie medlemmar, studerande medlemmar och understödande medlemmar. Till ordinarie medlem kan styrelsen godkänna person som avlagt av Finlands Navigationsförbund r.f. godkänd navigationsexamen. Till studerande medlem kan godkännas person som deltar i en navigationskurs. Om den studerande medlemmen inte inom ett år från medlemsskapets början avlägger navigationsexamen utesluts medlemmen ur föreningen. Till understödande medlem kan styrelsen godkänna person eller rättslig sammanslutning som årligen betalar medlemsavgiften tiofaldigt. Person som på ett förtjänstfullt sätt gynnat föreningens verksamhet, kan av styrelsen kallas till hedersmedlem. Ordinarie medlemmar och studerande medlemmar betalar den av årsmötet faställda medlemsavgiften årligen. Vid inträde i föreningen betalar nya medlemmar, förutom studerande medlemmar, den av årsmötet fastställda inskrivningsavgiften. Inom föreningen kan olika sektioner bildas. Föreningen anser att en medlem utträtt ur föreningen, om medlemmen har underlåtit att betala sin medlemsavgift i två år.

5.§

Föreningens styrelse består av: kommodor som ordförande, fyra till tio (4 -10)  styrelsemedlemmar och två suppleanter för styrelsemedlemmarna. Styrelsens medlemmar och suppleanter utses vid föreningens årsmöte för två verksamhetsår. Av dessa avgår årligen hälften, först enligt lottning sedan i turordning. De avgående kan omväljas. Årsmötet utser styrelsens ordförande för ett verksamhetsår. Styrelsen utser inom sig vice kommodor eller vice ordförande. Dessutom utser styrelsen kassaförvaltare och sekreterare. Styrelsen är beslutför när förutom ordförande eller viceordförande och hälften av ledamöter är närvarande. Styrelsemedlem kan även delta i möten på distans.

6.§

Styrelsen kan inom egen krets eller utanför styrelsen utse behövliga funktionärer och tillsätta utskott och kommitéer för olika ändamål, samt fastställa reglementen och bestämmelser.

7.§

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller vice ordföranden endera tillsammans med sekreteraren eller kassaförvaltaren.

8.§

Föreningens räkenskapsår görs upp per kalenderår. Föreningens verksamhetsår börjar efter avslutat årsmöte, och gäller fram till nästa årsmöte. Föreninges bokslut och årsberättelse skall inlämnas till verksamhetsgranskaren för granskning senast 10 dagar före årsmötet och granskaren bör ge sitt utlåtande till styrelsen senast tre dagar före årsmötet.

9.§

Styrelsens uppgift är:

Att vidtaga åtgärder för verkställandet av föreninges ändamål.
Att uppehålla kontakten med Finlands Navigationsförbund r.f., att representera föreningen utåt och att ingå förbindelser i föreningens namn. 
Att sammankalla föreningen till möten och förbereda mötesärenden.
Att verkställa beslut som fattas på föreningens möten.
Att hantera skötseln av föreningens ekonomi och egendom.
Att besluta om nya medlemmar och uteslutande av medlemmar i föreningen.
Att hålla medlemsförteckning och övervaka att medlemsavgifterna inkasseras.
Att uppgöra förslag till föreningens verksamhetsprogram, verksamhetsberättelse och budgetsförslag.
Att sköta övriga angelägenheter som berör föreningen.

10.§

Föreningen sammanträder till årsmöte inom mars månad varje år. Om årsmötet och om extra möten meddelas senast en vecka före mötet på föreningens webbplats eller genom skriftlig kallelse som sänds per post eller epost till varje medlem. Övriga möten hålles när styrelsen anser det nödvändigt eller när minst en tiondedel av föreningens medlemmar skriftligen fordrar detta av styrelsen för behandling av ett skärskilt nämnt ärende. Ärenden som framförs av medlem på mötet, kan behandlas om mötets majoritet så anser. Vid föreningens möten hålls protokoll som vederbörligen justeras och förvaras. Omröstningar på föreningens möten är öppna om ingen fordrar sluten omröstning. Om rösterna faller lika avgör ordförandes röst, dock inte i val eller sluten omröstning där lotten avgör. Beslut på föreningens möten görs med enkel majoritet förutom då det är ärenden som nämns i §.11 och §.12.

Ärenden som skall behandlas på årsmötet:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare och rösträknare
 4. Mötets laglighet och beslutförbarhet konstateras
 5. Föredragningslistan för mötet godkännes
 6. Den  av styrelsen uppgjorda verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår behandlas
 7. Bokslutet för föregående kalenderår samt verksamhetsgransknings- berättelsen behandlas
 8. Beslut om fastställandet av bokslutet
 9. Beslut om beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga
 10. Verksamhetsplan och budget för följande verksamhetsår fastställs
 11. Val av styrelseordförande för följande verksamhetsår
 12. Fastställs styrelsemedlemmarnas antal
 13. Val av nya ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter för två följande verksamhetsår i stället för de som är i tur att avgå
 14. Utses kommittéer för följande verksamhetsår
 15. Beslut fattas om medlems- och inskrivningsavgift
 16. Beslut om arvoden åt styrelsemedlemmar och funktionärer
 17. Val av en verksamhetsgranskare och en suppleant för följande verksamhetsår
 18. Övriga ärenden av styrelsen eller medlemmarna framförda förslag med beaktande av §10 i dessa stadgar
 19. Mötet avslutas

11.§

Ändring av dessa stadgar kan ske på förenigens möte om ärendet nämnts i kallelsen och minst ¾ av de vid omröstningen angivna rösterna godkänner ändringsförslaget.

12.§

Beslut som gäller upplösningen av föreningen måste fattas på två möten med minst en månads mellanrum och med minst ¾ kvalificerad majoritet av de angivna rösterna. Om föreningen upplöses skall dess egendom överlåtas till den inregistrerade centralorganisation som föreningen hör som medlem till, eller om sådan inte finns,  skall medlen användas på annat sätt till sjöräddningsverksamnhet på sätt som det sista mötet besluter.

13.§

I övrigt följes gällande föreningslag.

Postad: april 22, 2018