Sibbo Navigationssällskap rf utbildningssystem


Finlands Navigationsförbunds kurser i navigation (skepparkurserna)

Skepparkurserna utgör stommen i Finlands Navigationsförbunds utbildningssystem. Inom SNavS verksamhetsområde hålls dessa kurser i Sibbo Medborgarinstituts regi, medan Navigationsförbundet står för kursprogram, lärarauktorisering, kursmaterial och examina. Kurserna, lärarauktoriseringen och examina följer Navigationsförbundets kvalitetssystem, som är certifierat av Sjöfartsverket. Kurs- och examensnivåerna är tre:

 •   Skärgårdsnavigation
o       Navigationens grunder, skärgårdsnavigationens teori, sjövägsreglerna, andra lagar och förordningar som berör båttrafik och båtliv, miljöfrågor.
o       Kursen hålls för närvarande under höstterminen varje läsår och omfattar 30 timmar fördelade på 14 lektioner.
o       Examen hålls i december. Godkänd examen berättigar till medlemskap i navigationsförening (SNavS).
 • ·    Kustnavigation
o       Kursen är en påbyggnad på skärgårdsnavigationskursen och innehåller kustnavigationens teori, instrumentnavigeringens principer, tidvattenlärans grunder, meteorologi för båtförare, lagstiftning angående fritidsbåttrafik till utlandet.
o       Kursen hålls för närvarande under vårterminen varje läsår och omfattar 28 timmar fördelade på 13 lektioner. 
o       Examen hålls i april och förutsätter godkänd examen i skärgårdsnavigation. Godkänd examen i kustnavigation är ett av kraven för det internationella behörighetsbrevet för förare av fritidsbåt.
 
 
 • Astronomisk navigation
o       Kustnavigationsexamens kunskapsnivå behövs som grund.
o       Kursen innefattar den astronomiska navigationens teori, metoder och hjälpmedel. Astronomisk navigation är en förträfflig parallellmetod till användning av GPS vid navigering utanför sikte av land och en viktig del av den maritima kulturen och nautiska allmänbildningen.
o       Kursen hålls som helårskurs vart tredje läsår (läsåret 2008-2009 närmast i tur) och omfattar 58 timmar fördelade på 22...25 lektioner.
o       Examen hålls i april och förutsätter godkänd examen i kustnavigation.
 
 
 

Fortbildningskurser

Skepparnas behov av fortbildning tilltar i takt med den ökande förekomsten av och tillgängligheten till navigations- och kommunikationshjälpmedel. De från och med början av år 2004 gällande nya bestämmelserna om det internationella behörighetsbrevet för förare av fritidsbåt har också för sin del lett till nya kurser och examensprov.

 • Praktikkurs för motorbåtsförare
o       Kursen med tillhörande examens- och färdighetsprov är certifierad i Navigationsförbundets kvalitetssystem och behövs för det nya internationella behörighetsbrevet för förare av fritidsbåt (motorbåtskompetens).
o       Kursen hålls i SNavS regi årligen i början av båtsäsongen på motorbåten Dutte, men kan vid behov alternativt hållas på någon medlems egen för utlandsresor lämpad båt. Kursen är nyttig också för personer som inte (tillsvidare) tänker skaffa sig det internationella behörighetsbrevet.
o       Omfattningen är ca 10 timmar fördelade på 3 kurskvällar.
 
 • CEVNI-kurs och –tentamen
o       Kursen behandlar trafikbestämmelserna på den europeiska kontinentens inre vattenvägar och behövs då man i det internationella behörighetsbrevet förutom kustfarvattenskompetensen också vill ha kompetens för kanaler och floder.
o       Kursen med tillhörande examen är certifierad i kvalitetssystemet och hålls i SNavS regi årligen i slutet av vårterminen.
o       Omfattningen (inklusive examen) är 9...10 timmar fördelade på 3 kurskvällar.
 
 • Radarkurs
o       Radarnavigation för fritidsbåtförare.
o       Kursen hålls i SNavS regi årligen i slutet av vårterminen / början av båtsäsongen.
o       Teoridelen omfattar 6...7 timmar fördelade på 3 kurskvällar i land. Praktikdelen med tillhörande färdighetsprov genomförs på motorbåten Dutte och omfattar (beroende på deltagargruppens storlek) 3...5 kurskvällar á 3 timmar per kväll.
 
 • GPS-kurs
o       Grundkurs i satellitnavigationssystemet GPS och användandet av GPS-navigator till sjöss.
o       Kursen hålls i SNavS regi årligen under vårterminen / början av båtsäsongen.
o       Teoridelen omfattar 5 timmar fördelade på 2 kurskvällar i land. Praktikdelen omfattar 2 kvällar á ca 3 timmar till sjöss på motorbåten Dutte.
 
 • VHF/DSC-kurs
o       Kursen hålls i MI:s regi med lärare från SNavS.
o       Radiotelefonikunskap som behövs för avläggande av Kommunikationsverkets SRC-examen. Ett SRC-certifikat behövs för att få använda VHF-radiotelefon och DSC-anrop i fritidsbåt.
o       Kursen hålls då tillräcklig efterfrågan finns (nästa kurs börjar 16.01.2008 kl. 18.30) och omfattar 12 timmar fördelade på 4 kvällar.
o       Efter kursen ordnas gemensamt tillfälle att delta i officiellt kompetensprov.
 
 • Tidvattennavigering
o       Kursen hålls i MI:s regi med lärare från SNavS.
o       Tidvattenlärans grunder och principerna för navigering i farvatten med tidvatten. Deltagarna förutsätts ha förkunskaper motsvarande kustskepparexamen.
o       Kursen hålls då tillräcklig efterfrågan finns och omfattar 12 timmar fördelade på 4 eller 5 kvällar.
 
 • Signalflaggor och flaggsignalering
o       Kursen hålls i MI:s regi med lärare från SNavS.
o       Signalflaggornas utseende och betydelse, internationella signalkoder, signalflaggor, flaggningskutym till sjöss. Ett stycke maritim kommunikationskultur..
o       Kursen hålls då tillräcklig efterfrågan finns och omfattar 12 timmar fördelade på 4 kvällar.
 
 • Storcirkelnavigering
o       Kursen hålls i MI:s regi med lärare från SNavS.
o       Fördjupade kunskaper för högsjöskeppare (storcirkelnavigeringens teori och ruttplanering över oceaner).
o       Kursen hålls då tillräcklig efterfrågan finns och omfattar 10...12 timmar fördelade på 4 eller 5 kvällar.