Cirkulär 1, 2019

Publicerad: 12-02-2019

God fortsättning på året! Vi har ett nytt år framför oss och styrelsen har igen planerat en hel del program för året. Det första cirkuläret 2019 är redigerat för att undvika onödiga upprepningar på webplatsen. Kom ihåg att följa med hemsidan, www.snavs.fi där ni hittar aktuella nyheter, och att följa oss på Facebook där vi också lägger ut både aktuell information och annat intressant.  Info om föreningens evenemang uppdateras efter hand. Flera år i rad har våra lärare planerat fina kursutbud men pga för få deltagare har kurserna ofta blivit inhiberade. Det här året kommer en kurs i VHF-radiotelefoni att arrangeras i samarbete med NJK och Navis. Kursen hålls på Björkholmen i Helsingfors. Man kan anmäla sig till kursen per e-post till Eccu på eric.sundman@elisanet.fi eller per telefon 0400 421 432 före 15 februari, mer info om kursen hittar du här på webplatsens kurs- sida. En radarkurs hålls då tillräkligt antal deltagare anmäler sig. Medlemsavgiften för 2019 skickas också ut i samband med cirkuläret. Får ni cirkuläret per e-post kommer fakturan i en skilld epost. Precis som jag skrev i cikulär 3-2018 så ber vi alla som vill tillhöra båtsektionen meddela det till mig på sekreteraren@snavs.fi  Medlemsavgiften är 35 euro och båtsektionsavgiften 15 euro.  Båtsektionsfakturan skickas ut om några veckor så ni hinner ännu anmäla om ert intresse. Som medlem i båtsektionen får du din båt besiktigad och registrerad i SBF och olika medlemsförmåner. Aktuellt inom båtliv och båtsport kan ni läsa om på SBF:s sidor www.spv.fi  

KALLELSE TILL VÅRMÖTE SÖNDAGEN 24.2.2019 KL:15 PÅ BOX FBK

Ärenden

  1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt 2 protokolljusterare och rösträknare
  2. Konstateras att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört
  3. Beslutes vilka ärenden som skall behandlas på mötet
  4. Anmälningsärenden
  5. Årsberättelsen föredras
  6. Bokslutet och revisorernas berättelse
  7. Beslut om ansvarsfrihet
  8. Beslut om övriga av styrelsen eller medlemmarna framförda förslag med beaktande av §11 i stadgarna.

VÄLKOMMEN!

Bästa skeppare,
Det 46.e föreningsåret har startat för SNavS vi går med stormsteg mot 50! Den 13.3 klockan 18:00 ordnar vi en kväll på Arla för alla medlemmar. På agendan inget mindre viktigare än kurser och vad vill du lära dig i SNavS regim. Eller finns det något annat vi borde satsa på utöver kurserna? Har du någon kunskap som du kunde tänka att dela med dig? Under kvällen träffar du våra lärare.
Vad innebär det att höra till SNavS? Fårholmen, kurser, utfärder, bryggplats till ett förmånligare pris, fin samvaro med likasinnade mm. mm. Och vad innebär det att höra till båtsektionen? Besiktning av båten, gruppolycksfallsförsäkring, tidningen Nautic, Trossen till förmånspris, biljett till båtmässan till förmånspris mm. Har du besökt våra nya hemsidor? Och hur är det med vår fb-grupp, hör du dit? En massa frågor som jag hoppas du funderar en stund på. Vi i styrelsen vill gärna höra vad just du önskar av SNavS.
Med önskan om ett händelserikt år!


Mikaela Dunderfelt, Kommodor


PS Hittar du SNavS klubbflagga på båtmässan i Helsingfors så kanske du hittar mig där också (lö, sö och onsdag). Här under en historia om Finlands klubbflagga skriven av Samuli Salanterä.

Finländska båtklubbflaggan100 år

1890 gavs en kejserlig förordning om segelföreningars användning av flaggor. Den stipulerade att segelföreningarna ska använda en vit flagga med ett blått kors och att det i flaggans inre, övre hörn ska finnas ett vapen från staden eller länet där föreningen är grundad. En motsvarande flagga med Sankt Görans kors (Georg) hade redan använts vid Rysslands lotsverk samt vid Nevans Kejserliga flodsegelsällskap. Rysslands flotta använde dåförtiden och använder nuförtiden igen en vit flagga med ett snett Andreas kors i blått. En stor del av segelföreningarna i det ryska imperiet fanns i Storfurstendömet Finland. Därför blev den ursprungliga ryska blå vita kors flaggan en stark finländsk symbol. I Östersjöområdet och även utanför det blev finländarna kända för sin blåvita kors flagga. Under ofärdsåren beslöt Rysslands marinministerium att man i segelföreningarnas flaggors övre hörn ska placera Rysslands vit blå röd -randiga flagga samt att vapnet flyttas till det nedre hörnet. Den här såkallade slavflaggan mötte stort motstånd bland de finländska seglarna och ofta ersattes flaggan med en blåvit vimpel. Då vårt land blev självständigt 1917 inleddes häftiga diskussioner om den unga nationens flagga. Segelföreningarnas korsflagga med ett blått kors på vit botten hade redan blivit känd internationellt och den 29 maj stadfästes Finlands flagga som en likadan korsflagga med ett blått kors. På initiativ av Nyländska Jaktklubben och Finlands seglarförbund föddes den båtklubbsflagga som används idag. Ovanpå det blåa korset finns ett vitt kors och i flaggans inre, övre hörn, där det ursprungligen fanns ett läns- eller stadsvapen, har man senare kunnat placera en förenings heraldiska kännetecken. Förordningen om segelföreningarnas flaggor gavs den 18 februari 1919. Tidvis har man diskuterat om specialflaggor verkligen behövs. Då lagen om Finlands flagga förnyades 1978 fanns ett hot om att båtfolket skulle förlora sin flagga. Båtflaggan fick dock fortsättningsvis användas som nationalflagga på fritidsbåtar som ersättare för den nationalflagga som fartyg för. Beslutet påverkades av vår flaggas historia och bakgrund, samt några betydande sjöfartsnationers användning av fritidsbåtsflaggor. I dag är båtklubbflaggan en värdefull del av den finländska båtkulturen. Vid sidan av nationalflaggan är den en symbol för gemenskapen mellan båtfarare i besiktade båtar. Segling och Båtsport rf ger råd åt båtsportföreningar i att planera en egen specifik heraldiskt korrekt nationssymbol och få den godkänd och bekräftad. Bekräftade båtklubbflaggor finns idag 356 st. Jubileumsåret till ära arrangeras på Vene-19-Båt –mässan Båtklubbflaggans 100 års –utställning i Helsingfors Mässcentrums Glasgalleri i närheten av huvudingången. Den förnyade Båtfararens flaggbok med mycken nyttig information finns här till salu. Tilläggsinfo om flaggning: spv.fi/liputus